1.495.000/Cuộn 10m2
1.495.000/Cuộn 10m2
Giá 4.825.000/thùng 25kg