Akfix P635 – Chất trám khe đàn hồi gốc PU một thành phần

Danh mục: