Akfix AS606 – Trám trét acrylic, gia cường silicone

Danh mục: